obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Zakład Nauk o Glebie i Geologii Środowiska
ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA

dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO - Kierownik Zakładu
1. dr hab. Izabella Pisarek prof.UO
2. dr Grzegorz Kusza
3. mgr inż. Katarzyna Łuczak
PROFIL DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ZAKŁADU

W ramach działalności dydaktycznej Zakład prowadzi zajęcia z piętnastu
przedmiotów (wykłady, zajęcia konwersatoryjne, laboratoryjne i terenowe):

 1. Gleboznawstwo (na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biologia)

 2. Techniki ochrony gleb (na kierunku Ochrona Środowiska)

 3. Rekultywacja gruntów zdegradowanych (na kierunku Ochrona Środowiska)

 4. Geologia (na kierunku Ochrona Środowiska)

 5. Monitoring i bioindykacja (na kierunku Ochrona Środowiska)

 6. Magnetyzm środowiska (na kierunku Ochrona Środowiska)

 7. Substancje humusowe w glebach i odpadach organicznych (na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biologia)

 8. Biologia gleb (Biologia)

 9. Ochrona środowiska (Biologia i Bioinformatyka)

 10. Monitoring biologiczny (Biologia)

 11. Mineralogia środowiska (Ochrona Środowiska)

 12. Podstawy projektowania w rekultywacji (Architektura Krajobrazu).

 13. Techniki rekultywacji gruntów przekształconych (Ochrona Środowiska)

 14. Ogrody w mieście  (Kurs ogólnouczelniany)


Zakres programowy wykładów, zajęć laboratoryjnych i terenowych dla w/w przedmiotów przygotowano jako programy autorskie dla studiów uniwersyteckich.

W Zakładzie realizowane są prace magisterskie w ramach specjalizacji:

 1. gleboznawstwo i biologia gleb oraz waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, geologia środowiska, magnetyzm środowiska - dr hab Izabella Pisarek, dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO
 2. ochrona gleb i rekultywacja - prof. dr hab. Cz. Rosik-Dulewska
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

PROFIL NAUKOWY ZAKŁADU

Prace naukowo-badawcze dotyczą zagadnień związanych z transformacją materii organicznej gleb, ochroną środowiska glebowego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Prace są prowadzone w ramach badań statutowych Zakładu, badań własnych pracowników i prac magisterskich. Problematyka badań jest spójna z tematyką zajęć dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

A. Badanie systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych (również w aspektach ekologicznych), przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego.

 • Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na właściwości związków próchnicznych gleb.
 • Zasoby próchnicy w glebach leśnych.
 • Zdolność materii organicznej gleb do tworzenia kompleksów próchniczno-mineralnych z Ca, Fe, Al.
 • Aktywność biologiczna preparatów humusowych uzyskanych z torfów i murszów.
 • Skład frakcyjny próchnicy na tle właściwości fizykochemicznych gleb.

B. Charakterystyka gleb kompleksów leśnych w rejonach wysokiej antropopresji oraz na obszarach chronionych.

C. Badanie właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych gleb miejskich.

D. Wyznaczanie obszarów potencjalnie zanieczyszczonych wokół punktowych źródeł emisji.

E. Charakterystyka depozycji alkalicznych oraz rekultywacja gruntów zdegradowanych przez przemysł cementowo-wapienniczy, Kopalnie Wapieni należące do "Górażdże Cement" S.A. i „Lhoist Opolwap” S.A.

F. Wykorzystanie magnetometrii glebowej do badań rozkładu zanieczyszczeń w górnej warstwie gleby oraz wielkości depozycji pyłów przemysłowo-miejskich.

G. Monitoring zanieczyszczeń komunikacyjnych.

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol