obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Oferta
Katedra Ochrony Powierzchni ZiemiKatedra O
chrony Powierzchni Ziemi funkcjonuje od 1999 r., na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, w jej strukturze działają:
1. Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami
 • Pracownia Gospodarki Odpadami
 • Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
2. Zakład Nauk o Glebie i Geologii Środowiska
 • Pracownia Biologii Gleb
 • Pracownia Ochrony Gleb i Magnetyzmu Środowiska
3. Zakład Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego
 • Pracownia Monitoringu
 • Pracownia Edukacji Ekologicznej
 • Pracownia Architektury Krajobrazu i Geografii
4. Pracownia Spektrometrii i Chromatografii

W Katedrze jest zatrudnionych 26 pracowników, w tym:
- 3 pracowników naukowych na stanowisku profesora zwyczajnego
- 3-ch samodzielnych pracowników naukowych na stanowisku profesora nadzwyczajnego
- 1-en samodzielny pracownik na stanowisku adiunkta
- 10-stu adiunktów ze stopniem doktora
- 4-ch pracowników inżynieryjno-technicznych

W jednostce realizowane są badania dotyczące następujących specjalizacji:

I. Gospodarka odpadami
Oferujemy wykonanie prac w zakresie:
1. Badania właściwości chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określenia możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutu surowców naturalnych;

2. Badania właściwości fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;

3. Badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;

4. Badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów (np. wg biotechnologii
DANO) w celu określenia przydatności:
a/ odpadów komunalnych do kompostowania
b/ uzyskanych kompostów do przyrodniczego zagospodarowania;

5. Określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego

Szczegółowy zakres analiz dotyczących badań odpadów:
1. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych odpadów komunalnych i przemysłowych:
- wykonywanie testów wymywalności i analiza wyciągów wodnych
- oznaczanie wilgotności
- oznaczanie toksyczności
- oznaczanie składu chemicznego popiołu
- oznaczanie węgla w ciałach palnych popiołu
- oznaczanie rozkładalnych i nierozkładalnych substancji organicznych
- oznaczanie zawartości metali: sód, potas, żelazo (ogólne, dwu- i trójwartościowe), mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć
- oznaczanie gazów wysypiskowych (siarkowodór, tlen, dwutlenek węgla)
- oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
- oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
- oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
- oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
2. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych osadów ściekowych:
- oznaczanie zawartości wody
- oznaczanie zawartości suchej masy
- oznaczanie zawartości substancji organicznych
- oznaczanie zawartości substancji mineralnych
- oznaczanie zawartości węgla
- oznaczanie zawartości fosforanów ogólnych
- oznaczanie zawartości wapnia
- oznaczanie zawartości azotu amonowego
- oznaczanie zawartości azotu organicznego
- oznaczanie zawartości ogólnego Kjeldahla
- oznaczanie zawartości potasu
- oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
- oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
- oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
- oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
3. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych kompostów:
- oznaczanie odczynu
- oznaczanie zawartości potasu
- oznaczanie zawartości fosforu
- oznaczanie zawartości substancji organicznych
- oznaczanie zawartości węgla organicznego
- oznaczanie zawartości azotu amonowego
- oznaczanie zawartości azotu organicznego
- oznaczanie zawartości ogólnego Kjeldahla
- oznaczanie zawartości metali: sód, potas, żelazo, mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć
- oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
- oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
- oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
- oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych


II.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Oferujemy wykonanie prac w zakresie:
 1. Badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków
 2. Badania systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w miastach
 3. Badań fizykochemicznych ścieków w kierunku ich rolniczego wykorzystania
 4. Określenia wpływu czynników antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych
 5. Biologicznej oceny jakości wód powierzchniowych płynących.


Szczegółowy zakres analiz dotyczących badań wód i ścieków:
- oznaczanie mętności
- oznaczanie barwy
- oznaczanie smaku
- oznaczanie zapachu (na zimno i na gorąco)
- oznaczanie przewodnictwa elektrolitycznego właściwego
- oznaczanie odczynu
- oznaczanie kwasowości
- oznaczanie zasadowości
- oznaczanie twardości ogólnej
- oznaczanie twardości magnezowej
- oznaczanie twardości niewęglanowej
- oznaczanie zawartości siarczanów
- oznaczanie zawartości chlorków
- oznaczanie zawartości pozostałego chloru użytecznego
- oznaczanie suchej pozostałości
- oznaczanie pozostałości po prażeniu
- oznaczanie strat przy prażeniu
- oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych mineralnych i lotnych
- oznaczanie zawartości zawiesiny
- oznaczanie zawartości metali: sód, potas, żelazo (ogólne, dwu- i trójwartościowe), mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć
- oznaczanie zawartości azotu amonowego
- oznaczanie zawartości azotu azotynowego
- oznaczanie zawartości azotu azotanowego
- oznaczanie zawartości azotu organicznego
- oznaczanie zawartości ogólnego Kjeldahla
- oznaczanie zawartości azotu ogólnego
- oznaczanie zawartości fosforanów rozpuszczonych
- oznaczanie zawartości fosforu ogólnego
- oznaczanie zawartości krzemionki
- oznaczanie zawartości tlenu rozpuszczonego
- oznaczenie pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT_5)
- oznaczanie chemicznego zapotrzebowania na tlen metodą nadmanganianową
- oznaczanie chemicznego zapotrzebowania na tlen metodą dwuchromianową (ChZT)
- oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
- oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
- oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
- oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
- analiza zespołu fauny dennej

II.2. Hydrologia i gospodarka wodna
W tym zakresie wykonujemy:
- opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych,
- obliczamy bilanse wodne zlewni cieków i zbiorników wodnych,
- pomiary hydrometryczne na rzekach,
- prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego,
- analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia,
- prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią,
- oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych, 
- oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie).

III. Gleboznawstwo i rekultywacja gruntów
Oferujemy wykonanie prac w zakresie:

 1. Rekultywacji gruntów
Przygotowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym:
- dobór składu gatunkowego roślin
- sprawdzenie udatności upraw i nasadzeń
- zastosowanie rekultywacji bezglebowej
 1. Kształtowanie terenów zieleni, określenia stanu zdrowotnego drzew
 2. Badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb
 3. Badania systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych, przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego.
 4. Proekologicznych technologii uprawy roślin (ograniczone dawki agrochemikaliów), w tym;
- dobór optymalnych zabiegów agrotechnicznych w zależności od zastosowanej uprawy
- dobór środków ochrony roślin
- optymalizacja nawożenia w zależności od rodzaju uprawy

Szczegółowy zakres analiz dotyczących badań gleb i gruntów:
1. Analizy właściwości fizycznych i chemicznych gruntów
- skład granulometryczny (uziarnienie)
- gęstość właściwa i objętościowa
- właściwości filtracyjne gruntów
- wilgotność
- właściwości wodno-powietrzne
- kwasowość wymienna i hydrolityczna
- zawartość węglanu wapnia i obliczanie potrzeb wapnowania
- zawartość materii organicznej
- rozpoznanie jakości materii organicznej (frakcjonowanie)
- właściwości kompleksu sorpcyjnego
- makro i mikro elementy
- określanie potrzeb nawozowych
- zawartość metali ciężkich
- oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 16 pojedynczych związków wg specyfikacji EPA
- oznaczanie węglowodorów alifatycznych C7 – C30
- oznaczanie węglowodorów monoaromatycznych BTX
- oznaczanie pestycydów chloroorganicznych
- oznaczanie ekstraktu eterowego i ogólnej ilości związków ropopochodnych
2. Glebowe prace kartograficzne:
- mapy glebowo-rolnicze
- mapy glebowo siedliskowe
- mapy degradacji gruntów
- mapy zanieczyszczeń gleb

Wszystkie oznaczenia wykonywane są wg obowiązujących Polskich Norm lub metodyk przyjętych przez ośrodki badawcze w kraju i za granicą.Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol