obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Projekty badawcze finansowane przez MNiSW i NCNWykaz projektów krajowych realizowanych przez pracowników Katedry Ochrony powierzchni Ziemi

NCN Nr DEC-2012/07/B/ST10/04080 "Określenie jakie czynniki techno lub geogenne są przyczyną anomalii magnetycznych i geochemicznych utworów ujściowych rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego". Kierownik dr hab Leszek Łęczyński prof. UG (Uniwersytet Gdański), główny wykonawca dr Grzegorz Kusza (termin realizacji: 2013-2016)

NCN Nr DEC-2011/03/D/ST10/05392 "Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środowisku" Kierownik - dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka (Uniwersytet Opolski), główny wykonawca dr Grzegorz Kusza (termin realizacji: 2012-2015)

MNiSW Nr N N523 565038: Sorpcja produktów ropopochodnych przy użyciu kompostów z odpadów oraz możliwości aplikacji kompostów do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych jako tanich sorbentów wielokrotnego użytku”. Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Ciesielczuk (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski), termin realizacji: 2010-2013

 • MNiSW „Zastosowanie magnetometrii glebowej do oceny zagrożeń terenów parkowo-miejskich Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) wtórną emisją.” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz (IPIŚ Pan Zabrze), Wykonawca: dr Grzegorz Kusza (termin realizacji: 2010-2013)(Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)

  Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2010r. Nr 676/N-DFG/2010/0. Projekt realizowany w ramach programu DFG. Charakterystyka aktualnych zanieczyszczeń komunikacyjnych deponowanych w glebach przydrożnych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych – opracowanie i testowanie nowej koncepcji monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych. Konsorcjum: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet w Tybindze. Kierownik projektu dr hab Tadeusz Magiera prof. UO, dr Grzegorz Kusza - koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego, Termin realizacji: 2010-2013r.

  MNiSW Numer: N/304/377/838/2010, "Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)", kierownik: dr Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski), wykonawca - dr Izabela Czerniawska-Kusza, termin realizacji 2010-2013.

  MNiSW Numer: N/305/2260/33, „Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich  typów rzek w Polsce”, kierownik - dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz prof. UP (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), wykonawca - dr Izabela Czerniawska-Kusza, termin realizacji 2009-2011.


  MNiSW Nr 4130/B/T02/2008/35: „Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach”. Kierownik projekt: dr Marzena Rachwał (IPIŚ Pan Zabrze), wykonawca:dr Grzegorz Kusza (termin realizacji: 2008-2011) (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)  Numer projektu: Nr 2592/P01/2007/32 Dynamika przenikania zanieczyszczeń organicznych w profilu glebowym oraz do wód I poziomu wodonośnego na Obszarze Najwyższej Ochrony zasobów wód podziemnych (na przykładzie GZWP Nr 333)

  Okres realizacji: 2007-2010

  Kierownik: dr Mariusz Głowacki (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski)


  Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
  ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
  e-mail: kopz@uni.opole.pl
  administrator Grzegorz Kusza

  dol