obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI

prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik - Dulewska - Kierownik Zakładu

Pracownia Gospodarki Odpadami
prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk
dr Beata Gołuchowska
Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej
dr Mariusz Głowacki
dr Urszula Karwaczyńska

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej

vacat

Pracownia Spektrometrii i Chromatografii
mgr Katarzyna Kochanowska

Profil dydaktyczny:
. gospodarka odpadami;
. gospodarka wodno - ściekowa;
. hydrologia;
. meteorologia i klimatologia,
. ochrona wód,
. mineralne surowce odpadowe,
. organiczne surowce odpadowe

Profil naukowy:

 • badania własności chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określania możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutów surowców naturalnych;

 • badania własności fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;

 • badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z czyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;

 • badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów (np. wg biotechnologii DANO) w celu określenia: przydatności odpadów komunalnych do kompostowania oraz uzyskanych kompostów do przyrodniczego zagospodarowania

 • określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego;

 • rolnicze wykorzystanie ścieków;

 • nowe systemy oczyszczania ścieków na terenach wiejskich,

 • analiza oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne,

 • badania form azotu i fosforu w wodach i ściekach,

 • badania oddziaływań na hydrosferę rolniczego wykorzystywania nawozów organicznych

 • badania wpływu wielkoobszarowych i indywidualnych gospodarstw wiejskich na hydrosferę,

 • optymalizacja procesów uzdatniania wód zanieczyszczonych.Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol